Praktyka Uważności - Poznań


''Praktyka Uważności'' - nieformalna poznańska grupa skupiająca osoby, których celem jest rozwijanie świadomości i uważności poprzez wspólne medytacje. Grupa powstała 1 maja 2014 roku w Poznaniu. Praktykujemy medytację uważności oddechu - skupienia, wyciszenia i uspokojenia umysłu a po medytacji zasiadamy do Uważnych Rozmów, podczas których rozwijamy uważność dostrzegania innych, uważność słuchania własnej wewnętrznej mowy i uważność wypowiadanych słów. Podczas spotkań przykładamy także wagę do zwykłego, ludzkiego, serdecznego, szczerego i otwartego kontaktu. Chcemy się wzajemnie poznawać, cieszyć swoją obecnością przy wspólnej herbacie i rozmowie oraz wzmacniać przekazując sobie życzliwość, uwagę i akceptację. Z takim ładunkiem pozytywnej energii i poczuciem wspólnoty chcemy podążać w zbieżnym dla nas wszystkich, chociaż różnie przez nas nazywanym, kierunku: rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, rozwoju świadomości, czy też oświecenia. Grupa ma charakter niereligijny i otwarty, skupia różne osoby bez względu na ich wyznanie lub jego brak; są lub byli wśród nas ateiści, agnostycy, buddyści oraz chrześcijanie. Grupę prowadzi Kasia Woźniak, psycholog, praktykująca uważność i medytację od 11 lat. ''Mindfulness Practice'' is the name of a Poznań group that brings together people whose goal is to develop awareness and mindfulness through shared meditations. The group was established on May 1, 2014 in Poznań. We practice meditation in the mindfulness of breathing - concentration, calmness and calming the mind and after meditation we sit down to careful conversations, during which we develop mindfulness of perceiving others, mindfulness of listening to our own inner speech and attentiveness of spoken words. During the meetings, we also attach importance to ordinary, human, cordial, sincere and open contact. We want to get to know each other, enjoy our presence with a shared tea and conversation and strengthen each other by passing on kindness, attention and acceptance. With such a load of positive energy and a sense of community, we want to follow in the direction of all of us, though variously called by us, towards spiritual development, personal development, development of consciousness, or enlightenment. The group is non-religious and open, it brings together various people regardless of their religion or lack of it; there are or were among us atheists, agnostics, Buddhists and Christians. The group is run by Kasia Woźniak, a psychologist who has been practicing meditation for 11 years.

Kontakt

Adres

Praktyka Uważności - Poznań

Głęboka 6/3

61-552 Poznań

Jak praktykujemy

Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 18.00 w Świątyni buddyjskiej Engakuin w Poznaniu.

Praktyka uważności rozpoczyna się medytacją: siedzimy trzy razy po 20 minut z mniej więcej 5 minutowymi przerwami na medytację w ruchu. Medytacja odbywa się w ciszy z wyjątkiem krótkiego wprowadzenia i zakończenia. Dla nowych osób medytacja poprzedzona jest instrukcją medytacyjną.
Po medytacji zapraszamy na wspólną herbatę i Uważne Rozmowy. Podczas praktyki Uważnych Rozmów staramy się przestrzegać kilku zasad: staramy się być życzliwymi, nie oceniamy, nie przerywamy innym gdy mówią, emocje i własne wewnętrzne doświadczenie przedkładamy ponad intelektualizowanie.

Staramy się dostosować do zasad miejsca w którym gościmy, dlatego przed wejściem do Świątyni prosimy wszystkich o zdjęcie obuwia i pozostawienie go na stojaku w korytarzu na zewnątrz. W salce medytacyjnej prosimy o ciszę i szacunek dla symboli buddyjskich oraz o nieprzestawianie rzeczy znajdujących się na ołtarzu buddyjskim. Podczas 20 minutowych sesji medytacji siedzącej nie wychodzimy z sali medytacyjnej, można to zrobić podczas medytacji w ruchu i skorzystać np. w tym czasie z toalety.
Osoby, które chciałyby przyjść na praktykę po raz pierwszy, proszę o zgłoszenie mailowe do prowadzącej grupę Kasi Woźniak: sihanoy@gmail.com oraz o przybycie 30 minut wcześniej, po potwierdzeniu zgłoszenia. Z uwagi na wielkość sali do medytacji liczba miejsc jest ograniczona. 

Praktyka odbywa się w Świątynii Buddyjskiej Engakuin, ul. Głęboka 6/3 w Poznaniu - wejście od ulicy Głębokiej przez bramę lub przez kamienicę od ulicy Dolna Wilda. Domofon z napisem: ''Misja Buddyjska''. Uwaga: jeżeli furtka od ulicy Głębokiej jest zamknięta proszę o wejście od ulicy Dolna Wilda, przez kamienicę.

Darowizna za udział w medytacji wynosi 15 zł i przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów utrzymania goszczącej nas Świątyni buddyjskiej.

WAŻNA INFORMACJA: nasz rodzaj medytacji jest niewskazany dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego o charakterze psychotycznym i może przyczynić się do pogorszenia stanu ich zdrowia. W takim wypadku zdecydowanie odradza się udział w naszej praktyce.

  

We meet every Sunday at 18.00 in the Engakuin Buddhist Temple in Poznan.
The practice begins with meditation: we sit three times for 20 minutes with approximately 5 minutes breaks for meditation in motion. Meditation takes place in silence with the exception of a short introduction and ending. For new people, meditation is preceded by a meditation instruction.
After meditation, we invite you for a shared tea and careful conversations. During the practice of Careful Conversation, we try to follow a few rules: we try to be kind, we do not judge, we do not stop others when they speak, emotions and our own inner experience, we prefer above intellectualization.
We try to adapt to the rules of the place where we host, so before entering the Temple, we ask everyone to take off the shoes and leave them on the stand in the corridor outside. In the meditation room, we ask for silence and respect for Buddhist symbols and for the non-adjustment of things on the Buddhist altar. During a 20 minute session of sitting meditation we do not leave the meditation room, you can do it during meditation on the move and use for example at this time from the toilet.
People who would like to come to practice for the first time, please contact Kasia Woźniak, the leader of the group, sihanoy@gmail.com and arrive 30 minutes earlier, after confirming the application. Due to the size of the meditation room, the number of seats is limited.
The practise takes place in the Engakuin Buddhist Temple, ul. Głęboka 6/3 in Poznań - entrance from Głęboka street through the gate or through a tenement house from Dolna Wilda street. Intercom with the inscription: ''Misja Buddyjska''. Note: if the gate from Głęboka street is closed, please enter from Dolna Wilda street, through the tenement house.

Donation for participation in meditation is PLN 15 and is intended entirely to cover the costs of maintaining the Buddhist Temple hosting us.

 

IMPORTANT INFORMATION: our type of meditation is inadvisable to people with mental health problems of a psychotic nature and can contribute to the deterioration of their health. In this case, participation in our practice is strongly discouraged.